هشدار:

با عنایت به اینکه افرادی از گروههای معاند خصوصاً گروهک منافقین در قالب فعال دانشجویی در فضای مجازی اقدام به ارتباط گیری با برخی دانشجویان نموده اند. لذا خواهشمند است دانشجویان هوشیاری کامل در مواجهه با اینگونه تماس داشته و درصورت وقوع چنین ارتباطاتی به حراست دانشگاه اطلاع رسانی نمایند.