کاربرگرامی:

با عنایت به ارسال ایمیل های جعلی ناشناس، برای برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، با این عنوان که«شما برترین عضو علمی سال، منتخب شده اید» و در پی آن، درخواست مدارک هویتی(CV)، مبلغ 200 دلار وجه و مطالبه برنامه علمی سال های آینده از ایشان، شایسته است کاربران با توجه به این موضوع که می تواند مصداق تخلیه اطلاعات و ... باشد، از پاسخ چنین ایمیلی خودداری کرده و هوشیاری لازم را در این زمینه داشته باشید.