./شرایط افراد برای دریافت کارت شناسایی

تابعیت جمهوری اسلامی  ایران  

داشتن رابطه استخدامی با دستگاه اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و روزمزد طبق قوانین و مقررات .

تبصره : اتباع بیگانه که با مجوز رسمی در دستگاه با عناوین مختلف همچون کارشناس ، پیمانکار و ... مشغول بکار می باشند ؛

می بایست مدارک و سوابق اقامتی و مجوزهای رسمی خود را ارائه و پس از تشکیل پرونده ، صدور کارت برای ایشان امکان پذیر خواهد بود .     


 ./صدور کارت

مراحل صدور  کارت شناسایی :

1- در صورتی که پرونده در اداره کل حراست تکمیل نگردیده است ، پرونده پرسنلی در اداره حفاظت پرسنلی اداره کل حراست

2- آخرین حکم کارگزینی

3- یک قطعه عکس تمام رخ ، پشت زمینه سفید . 

4 - تکمیل فرم تعهد مبنی بر رعایت مقررات ، عدم سوء استفاده از کارت شناسایی ، تلاش برای حفظ و نگهداری از کارت ، عدم ارائه کارت به عنوان ضمانت در مراجع تجاری ، اداری و یا قضایی . 

تبصره : عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد . ( خانمها حجاب کامل و بدون آرایش و آقایان با پیراهن و یا کت با موی آراسته)


 ./کارت شناسایی المثنی

مراحل صدور  کارت شناسایی المثنی :

 صورتی که افراد در حفظ و نگهداری کارت شناسایی خود دقت لازم را نداشته و این امر موجب مفقود شدن و یا سرقت کارت آنها شود لازم است برای صدور کارت المثنی شرایط ذیل رعایت گردد :

1- در اولین فرصت گزارش مفقود شدن کارت خود را به صورت مشروح و با ذکر دلایل به امور اداری و حراست ارائه نموده و در صورت سرقت ، تصویر گزارش ارائه شده به مراکز انتظامی و قضایی را ضمیمه گزارش نماید .   

2-صدور کارت المثنی در صورت عدم کشف و یا عدم بازگشت پس از حصول موارد زیر امکان پذیر خواهد بود.

- تعهد فرد مبنی بر پذیرفتن هرگونه عواقب احتمالی درخصوص سوء استفاده از کارت مفقود شده .   

- مبلغی تحت عنوان جریمه از حقوق کسر می گردد.

تذکر : مبلغ واریزی برای افرادی که بیش از یکبار کارت شناسایی خود را مفقود می­نمایند به صورت تصاعدی افزایش می یابد .