**/...  قابل توجه هیأت علمی دانشگاه: مطابق دستوالعمل مراجع ذیصلاح مقتضی است، فرم های قبل از سفر حداقل به مدت بیست روز قبل از انجام سفر و فرم های برگشت از سفر به مدت حداکثر یک هفته بعد از سفر به حراست دانشگاه تحویل گردد. /**