این راهنما چگونگی پر نمودن فیلدهای فرم و طریقه پرینت از فرم را برای شما کاربر گرامی نشان می دهد.
**/... قابل توجه هیأت علمی دانشگاه:مطابق دستوالعمل مراجع ذیصلاح مقتضی است، فرم های قبل از سفر حداقل به مدت بیست روز قبل از انجام سفر و فرم های برگشت از سفر به مدت حداکثر یک هفته بعد از سفر به حراست دانشگاه تحویل گردد. /**
پرسشنامه اعزام به خارج از کشور

کلیک نمایید

فرم الف

پرسشنامه سفرهای شخصی

کلیک نمایید

فرم ب

فرم گزارش سفر(بعدازسفر)

کلیک نمایید

فرم ج